تاریخ نگارحانه‌ای است که تعداد اندکی از تابلوهایش اصل و بسیاری از آنها کپی هستند.

History is a gallery of pictures in which there are few originals and many copies. - Alexis de Tocqueville