روش آغاز یک فعالیت جدید این است: حرف را کنار بگذار و دست به کار شو.

The way to get started is to quit talking and begin doing. - Walt Disney