اگر کینه‌توزی یا حسادت چیزهایی مادی و ملموس بودند و شکل فیزیکی داشتند، شکلشان شکل بومرنگ بود.

If malice or envy were tangible and had a shape, it would be the shape of a boomerang. - Charley Reese quotes