ما با سر به این دنیا می‌آییم و با پا از آن می‌رویم؛ میان این دو همه چیز در گروی تعادل است.

We come into this world head first and go out feet first; in between, it is all a matter of balance. - Paul Boese