چه اهمیتی دارد که در مدرسه تشکیل خانواده و پیدا کردن شغل را به ما آموزش نمی‌دهند، حداقل آنجا یاد می‌گیرم مساحت مثلث را محاسبه کنم.

Who caares if school doesn't teach us how to raise a family or get a job, at least I can find the area of a triangle. unknown