مهم‌ترین چیزی که در مدرسه می‌آموزیم این واقعیت است که مهم‌ترین چیزها را در مدرسه نمی‌توان آموخت.

The most important thing we learn at school is the fact that the most important things can't be learned at school. - Huraki Murakami