مرگ نقطه مقابل زندگی نیست، بخشی از آن است.

Death is not the opposite of life, but a part of it. - Huraki Murakami