برای آن که از ته دل بخندی، باید بتوانی دردت را در دست بگیری و با آن بازی کنی!

To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it! - Charlie Chaplin