بدون قطع امید از زندگی عشقی برای زندگی وجود ندارد.

There is not love of life without despair about life. - Albert Camus