هنر همکاری میان خدا و هنرمند است و هر چه نقش هنرمند در این همکاری کمتر باشد بهتر است.  

Art is a collaboration between God and the artist, and the less the artist does the better. – Andre Gide