هر یک از انسان‌ها حدود میدان دید خود را حدود گیتی می‌پندارد.

Every person takes the limits of their own field of vision for the limits of the world. - Arthur Schopenhauer