نخستین گام برای دستیابی به آنچه از زندگی می‌طلبید این است: تصمیم بگیرید که چه می‌خواهید.

The first step to getting the things you want out of life is this: Decide what you want. – Ben Stein