زشت خواندن دیگران تو را زیباتر نمی‌کند.

Saying someone is ugly doesn’t make you any prettier. - unknown