نیروهای درونی خود را زمانی می‌شناسی که شرایط رو به وخامت می‌گذارد.

When things get tough that is when you find your inner strengths. - unkown