زندگی رنج بردن است و رمز زنده ماندن، یافتن معنا در رنج.

زندگی یعنی رنج و رمز زنده ماندن آن است که برای این رنج معنایی بیابی.

To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering. - Roberta Flack