وقتی تمام مدت مشغول بازخوانی آخرین فصل زندگی‌ات باشی، آغاز فصل بعدی برایت غیرممکن می‌شود.

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading your last one.