یک سال بعد، آرزو می‌کنید که ای کاش امروز شروع کرده بودید.

A year from now you will wish you had started today. -Karen Lamb