تا زمانی که درد ِ درجا زدن از درد ِ دگرگونی بیشتر نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

Nothing happens until the pain of staying the same outweighs the pain of change. - Arthur Burt