در جامعه‌ی سر تا پا عاقل، تنها آزادیِ ممکن دیوانگی است.

In a totally sane society, madness is the only freedom. - J. G. Ballard