شاگرد مکتب تغییر باش. تغییر تنها چیزی است که ثابت می‌ماند.

Become a student of change. It is the only thing that will remain constant.