... هنگامی که حقیقت را دریابی، دیگر نمی‌توانی بازگردی و چمدان دروغ‌هایت را برداری. چمدان حقیقت اگر سنگین‌تر است یا اگر که نیست، در هر صورت اکنون دیگر حقیقت از آن توست.

... once you know the truth, you can't ever go back and pick up your suitcase of lies. Heavier or not, the truth is yours now. - Sue Monk Kidd, "The Secret Life of Bees"

* از رمان "زندگی پنهان زنبوران"