آموختن باید فرایندی برای اکتشاف شخصی باشد. کشف‌های هر فرد مختص خود او خواهد بود. هیچ‌کس حق ندارد بگوید چه چیزی را کشف کن.

Learning should be a process of discovering for yourslef and each person's discoveries will be unique to themselves. You shouldn't be told what to discover. - Nik Peachey