ما همواره داریم برای زندگی مهیا می‌شویم اما هرگز زندگی نمی‌کنیم.

We are always getting ready to live but never living. - Ralph Waldo Emerson