اشک‌های تازه را برای غم‌های کهنه ضایع مکن.

Waste not fresh tears over old griefs. - Euripides