توصیه می کنم شما مراقب دقایق باشید، چرا که ساعات خودشان از خودشان مراقبت خواهند کرد.

I recommend you to take care of the minutes, for the hours will take care of themselves. - Lord Chesterfield