آن زمان که از تلف کردنش لذت برده ای، تلف نشده است .

Time you enjoy wasting, was not wasted. - John Lennon