یک کلمه تشویق در وقت شکست بیش از یک ساعت تعریف و تمجید پس از موفقیت ارزشمند است.

A word of encouragement during a failure is worth more than an hour of praise after success. - Anonymous