[در روزگار ما] علم مثل آن قصه گویی شده که انبوهی از جزئیات را در اختیارمان می گذارد، جزئیاتی که برای هیچ کس مهم نیست.

Science has become that horrible storyteller … who gives us all the details nobody cares about. - Tyler DeWitt