دنیا همه کس را در هم می شکند. بعد از آن است که می بینیم برخی علی رغم شکستگی ها از قدرتی عظیم برخوردارند.

The world breaks everyone, and fterwards, some are strong at the broken places. - Ernest Hemingway