حرکت کردن لزوماً به معنی انجام عمل نیست. هرگز این دو را با هم اشتباه نگیر.

Never confuse movement with action. - Ernest Hemingway