بعضی از مردم در باران قدم می‌زنند، بقیه فقط خیس می‌شوند.

Some people walk in the rain, others just get wet. - Roger Miller