زندگی درب و داغان بهانه ی خوبی برای درب و داغان زندگی کردن است.

A crappy life is a great excuse to live a crappy life.