ظاهراً آدم هایی که ادعای هوش دارند لذت طبیعی تحیُر را درک نمی کنند. آنها همیشه در حال پاسخگویی به پرسش ها هستند، در حالی که گاهی طعم ناب زندگی در مطرح کردن هزارباره ی این پرسش هاست. 

Clever people seem not to feel the natural pleasure of bewilderment, and are always answering questions when the chief relish of a life is to go on asking them. - Frank Moore Colby