سعی کنید توهمات خود را از دست ندهید. زمانی که توهماتتان از دست بروند، ممکن است همچنان زنده بمانید، اما دیگر زندگی نخواهید کرد.

Don't partt with your illusions. When they are gone you may still exist, but you have ceased to live. - Mark Twain