شکست در ابداع بهتر از پیروزی در تقلید است.

It is better to fail in originality than to succeed in imitation. - Herman Melville