معماری جایی آغاز می شود که مهندسی به پایان می رسد.

نقطه پایان مهندسی، نقطه آغاز معماری است.

Architecture begins where engineering ends.  - Walter Gropius