در دنیایی که مملو از فراوانی شده، تنهایی چیزی که به تدریج دارد کمیاب می شود، توجه انسانی است.

The only factor becoming scarce in a world of abundance is hauman attention. - Kevin Kelly