تفنگ لاشه را به تو می‌دهد، اما پرنده را نه.

A gun gives you the body, not the bird.  -Henry David Thoreau