عاشق که بشوی، همیشه در ابتدا خودت را فریب می دهی و در پایان همیشه دیگران را گول می زنی. توی دنیا به این ماجرا می گویند داستان عاشقانه.

When one is in love, one always begins by deceiving one's self, and one always ends by deceiving others. That is what the world calls a romance. - Oscar Wilde