کامیابی نردبامی است که اگر دست هایت را در جیبت کنی، نمی توانی از آن بالا بروی.

Success is a ladder that cannot be climbed with your hands in your pocket. - Mark Twaine