یکی به خاطر حس حقارتی که دارد دست دست می کند و دیگری در همان حین مشغول اشتباه کردن است و از همین راه برتری را از آن خود می کند. 

While one person hesitates because he feels inferior, the other is busy making mistakes and becoming superior. - Henry C. Link