برخی مردم همیشه می نالند که گل ها خار دارند؛ من شاکرم که خارها گل دارند.

Some people are always grumbling because roses have thorns; I am thankful that thorns have roses. - Alphonse Karr