به آنان که حقیقت را می‌جویند ایمان داشته باش و به آنان که حقیقت را یافته‌اند شک کن.

Believe those who are seeking the truth. Doubt those who find it.  - Andre Gide