بشر واقعیتی که از حد بگذرد را تاب نمی‌آورد. 

Humankind cannot stand very much reality. - T. S. Eliot