موفقیت یعنی این که از شکستی به شکست دیگر بروی، بی آن که از شوق و اشتیاقت کاسته شود.

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. - Winston Churchill