از میان ما، آن کسانی که در هم شکستگی را تجربه کرده اند، در التیام بخشیدن خبره می شوند.

It is those of us who have been broken that become experts at mending. - Steve Maraboli