توهم دانستن است که تو را از دانستن باز می دارد.

It’s thinking you know that stops you from knowing.- Steve Maraboli