همچنان که روز پرثمر خوابی خوش را به ارمغان می آورد، زندگی پرثمر نیز مرگی خوش را به دنبال دارد. 

As a well-spent day brings happy sleep, so a life well spent brings happy death. - Leonardo da Vinci