تراژدی زندگی پایان یافتن زودهنگام آن نیست بلکه تراژدی زندگی آن است که برای آغاز کردنش تا این حد دست دست می کنیم.

The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait so long to begin it. - W. M. Lewis