لحظه ای می بیند،

اعصار

در بیان شرحش

در می مانند.

A moment sees,

The ages toil to express.

- Sri Aurobindo